Havnereglement


1

Båteiere skal bruke anvist plass, men må akseptere å bytte plass etter havneansvarliges anvisning ved bytte til annen båtstørrelse, eller når reparasjoner, reguleringer eller andre forhold i havna tilsier det. I spesielle situasjoner som f. eks. ved særlige værforhold kan båteier bli henvist til annen plass midlertidig.

2

Avgifter som er bestemt av årsmøtet, forfaller til betaling før båtplass blir anvist. Ved anvisning av båtplass og sjøsetting skal havneansvarlig påse at alle avgifter er betalt. Båter som det ikke er betalt skyldig avgift for, eller som er plassert i strid med havneansvarliges anvisninger eller uten hans tillatelse kan bli forlangt fjernet på båteiers ansvar og kostnad.

3

Båteier plikter å ha forsvarlige fortøyninger med fire fester og tilstrekkelig med fendere. På fortøyningene skal det brukes strekkavlastere i gummi, ikke i metallfjærer. Båteier skal ikke lage særordninger i bryggeellementene. Bruk av spiker i bryggene skal ikke forekomme.

4

Havneansvarlig skal straks melde fra til styret hvis det skjer skade på brygge eller annet utstyr som tilhører foreningen. Den som forårsaker skaden er forpliktet etter takst og erstatte denne med mindre skaden skyldes et hendelig uhell. I slike tilfeller avgjøres det i hvert enkelt tilfelle hvem som er erstatningsansvarlig. Er båteier erstatningsansvarlig og ikke erstatter skaden skal vedkommende fratas båtplassen og ekskluderes som medlem. Husk registrering og forsikring, det kan gjøre en kinkig situasjon lettere for alle parter.

5

Inn og utkjøring i havna skal skje med sakte fart Max 3 knop, og forsiktighet skal utvises så ikke andre båter sjenere. Ingen må unødig oppta bryggeparti som er beregnet på serviceinnretninger eller gjesteplasser.

6

Det er ikke lov å kaste avfall eller tømme spillolje eller annet forurensende i havneområdet. Spesialavfall som spillolje og batterier skal fjernes fra havneområdet og innleveres på egne mottaksstasjoner. Husk miljøet. Ingen må forlate båtplassen sin før alt er i orden. Løse gjenstander, joller, gummibåter og lignende må ikke legges på brygga eller forlates på steder hvor det er til hinder eller sjenanse for andre.

7

Alle båteiere skal sørge for regelmessig tilsyn av båten. Hvis det oppstår spesielle værforhold som f.eks. flom eller sterk vind, må båteier forsikre seg om at alt er i orden. Båthavna har vakt av et vaktselskap i sommermånedene, juni, juli, august og september, men dette fratar ikke båteierens ansvar for ettersyn.

8

Utsetting av utliggere skal skje før 1. mai og opptaking av utliggere skal skje senest 1. november på dugnad etter styrets anvisning. Det samme gjelder også opptak av båter. Det gis ikke anledning til vinterlagring av båter i havneområdet.

9

Ferdsel med biler eller andre motorkjøretøy på havneområdet skal skje uten sjenanse for andre. Skilt og andre anvisninger skal respekteres. Parkering skal bare skje på oppmerkede plasser, og unødig parkering i havneområdet eller brygga skal ikke skje. Tilhengere skal ikke gjensettes i havneområdet.

10

Gjestende båtfolk skal følge havnereglementet og rette seg etter havneansvarliges instruksjoner på lik linje med båtforeningens medlemmer.

11

Vedtektene og havnereglementet skal være tilgjengelig for alle medlemmer i Båssenden Båtforening, og alle skal gjøre seg kjent med innholdet i disse. Havnereglementet skal finnes på foreningens oppslagstavle. Vedtekter og havnereglement utdeles til nye medlemmer og sendes ut til alle medlemmer ved store endringer, ved behov eller forespørsel.

12

Båssenden Båtforening er ikke ansvarlig for tap eller skade som blir påført medlemmene, deres båter eller annet utstyr mens det finnes i havneområdet. All ferdsel i havneområdet skjer på eget ansvar. All ferdsel i havneområdet skal følge anvisninger som gis av havneansvarlig, vakter eller foreningens styre.

13

Fenderlister som monteres i båtplassen skal ha ensartet farge og utforming. Dette skal avklares med havneansvarlig før montering.

14

Strøm på bryggene er kun beregnet for ladning av båtens batteri, service og vedlikehold, ikke oppvarming.

15

Ved dugnader i båthavna plikter medlemmene og delta etter styrets innkalling til dette. Alle medlemmer må være behjelpelige med å holde båthavna i best mulig stand.

16

Ved større endringer av havnereglementet skal dette godkjennes av årsmøtet. Mindre endringer foretas av styret og legges fram for årsmøtet til orientering.