Vedtekter


§1

Foreningen er: Båssenden Båtforening
Deres sete er: Brureiserveien 5, 2380 Brumunddal

§2

Foreningens formål er å virke for en best mulig båthavn

§3

Foreningen ledes av et styre beståenda av leder og fire styremedlemmer. Leder velges for et år, de øvriqe av styret for to ar. På første årsmøte etter stiftelsen utgår to styremedlemmer etter loddtrekning. Utenom leder konstituerer styret seg selv med nestleder, sekretær og kasserer.

§4

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april mnd. Dette kunngjøres med 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsrmøtet må være styret i hende senest en uke før møtet.

§5

Årsmøtesaker:
1 Årsberetning
2 Revidert regnskap
3 Innkomne saker
4 Styrets forslag til kontingent og avgifter
5 Valg i henhold til §3
6 Eventuelt

§6

Foreningen disponerer bathavna og er eier av teknisk utstyr som gangbruer, leidere med mer. Driften av båthavna styres etter utarbeidet havnereglement. Medlemmene disponerer anvist båtplass mot et depositum og årlig havneavgift. Styret kan leie ut disponert plass i inntil to år, deretter tilbys plassen til første ventelistenavn. Med styrets godkjennelse kan disposisjonsretten overdras til nærmeste familie, som foreldre, sønn eller datter.

§7

Styret skal innkreve kontingent og avgifter forskuddsvis av medlemmene. Årsmøte fastsetter størrelsen pa disse for et år av gangen. Medlemmer som skylder kontingent og/eller avgifter for mer enn et år skal strykes, og eventuelt depositum med fradrag av det som er tilgodehavende blir tilbakebetalt nar båtplassen er omsatt.

§8

Båssenden Båtforening kan ta opp lån dersom det oppstår behov for dette. Før lån opptas eller lånebeløpet utvides skal årsmøte (ordinært eller ekstraordinært) i hvert enkelt tilfelle fatte vedtak om dette. Vedtaket skal lyde på at styret gis fullmakt til å ta opp lån opp til et gitt maksbeløp. Gjeldsbrevet skal underskrives av både leder og kasserer. Båtforeningens eiendeler stilles som sikkerhet for lån.

§9

Når båteier ønsker å innløse sin båtplass tilbakebetales depositum først når plassen er overtatt av ny eier, og båtforeningen har mottatt innbetaling. Dette skal skje gjennom styret. Framleie av båtplass skal godkjennes av styret.

§10

Endringer av vedtekter kan skje etter at disse er bekjentqjort ved innkalling til årsmøte. Endringer kan da skje med 2/3 flertall av fremmøtte.

§11

Styret kan om det finner det nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med fjorten dagers varsel.

§12

Ved oppløsning av båtforeningen fattes beslutning om dens eventuelle midler av daværende årsrmøte. Etter at ønske om oppløsning er behørig varslet kreves 2/3 flertall av de fremmøtte.